Pravidlá ochrany súkromia

Upozornenie: Tieto pravidlá boli vytvorené ako vzorový dokument a nie sú právne záväzné. Webnode nepreberá žiadnu zodpovednosť za použitie tohto dokumentu. Odporúčame vám, aby ste sa poradili so svojím právnikom a upravili tieto pravidlá tak, aby vyhovovali potrebám vášho podniku.

Prevádzkovateľ e-shopu Reklamní agentura Green Cat s.r.o. na webovej stránke www.rastucipapier.sk, IČO 030 73 823 sídlo Salvátorská 8, 110 00 Praha 1, Česká republika spracúva osobné údaje poskytnuté kupujúcim za účelom splnenia a dodatočného potvrdenia obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, doručenia, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi.

Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") je Reklamní agentura Green Cat s.r.o., so sídlom Salvátorská 8, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 030 73 823 (ďalej len "Správca");

2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: jana@rastucipapier.sk, telefón +421 910 506 658

3. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú fyzickú alebo právnickú osobu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim so súhlasom a získané správcom na základe plnenia kúpnej zmluvy a spracovania elektronickej objednávky v internetovom obchode rastucipaier.sk;

2. Správca spracúva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho potrebné na plnenie kúpnej zmluvy;

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely doručovania, zúčtovania platieb a na nevyhnutnú komunikáciu medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi. Osobné údaje nebudú zverejnené a nebudú prenesené do iných krajín.

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje kupujúceho z týchto dôvodov:

1. Na účely registrácie na webovej stránke rastuciepapier.sk podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;

2. Na účely spracovania elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);

3. Na účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a správcom;

4. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a 3 roky po ukončení zmluvného vzťahu;

2. Po uplynutí doby uchovávania je prevádzkovateľ povinný údaje vymazať.

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

Tretia strana, ktorá získava osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia prevádzkovateľa. Služby týchto subdodávateľov sú nevyhnutne spojené s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú:

  • Google Analytics (analýza webových stránok);
  • Česká pošta, s.p. (doručovacia služba);
  • Webnode AG (systém e-shopu);

Práva kupujúceho

Podľa podmienok zákona má kupujúci právo:

1. Mať prístup k svojim osobným údajom;

2. Na opravu osobných údajov;

3. Na vymazanie osobných údajov; 2;

4. Vznesenie námietky proti spracovaniu;

5. Na prenosnosť údajov;

6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na túto e-mailovú adresu: jana@rastucipapier.sk ;

7. Podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov, ak sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu údajov.

Bezpečnosť osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia potrebné na zabezpečenie osobných údajov kupujúceho;

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania osobných údajov, najmä zabezpečenie prístupu do počítača heslom, používanie antivírusového softvéru a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním elektronickej objednávky na webovej stránke rastucipapier.sk kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijíma;

2. Kupujúci súhlasí s týmito pravidlami zaškrtnutím políčka v objednávke;

3. Správca je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť. Je povinná zverejniť nové znenie pravidiel na svojej webovej stránke.

Tieto pravidlá nadobudnú účinnosť 1. apríla 2021.